x
تبلیغات

پس از انجام مراحلی که در قسمت اول انجام دادید و قبل از انجام عملیات Export، اطمینان حاصل کنید که دو تنظیم زیر صورت پذیرفته اند:


01 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

02 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

03 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

حال می بایست با اجرای دستور زیر، اطلاعات مرتبط با بروزرسانی های مورد نظر خود را که در حال حاضر در Database مرتبط با WSUS ذخیره شده اند، Export نمایید. بدین منظور کافیست طبق تصویر زیر عمل کنید:


04 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

همچنین می بایست با استفاده از ابزار Windows Server Backup، اقدام به گرفتن پشتیبان از فایل های بروزرسانی نمود. بدین منظور ابتدا می بایست از این ابزار را بر روی سرور سمت اینترنت نصب نماییم. به منظور انجام این عملیات، کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:

 

05 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

06 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

07 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

08 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

09 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet


حال می بایست با استفاده از انجام مراحل زیر، اقدام به گرفتن پشتیبان نمایید:

10 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

11 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

12 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

13 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

14 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

15 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

16 wsus Export of data related to updates downloaded from the Microsoft website via the Internet

 

 

 

لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت اول)- نصب و پیکربندی WSUS بر روی یک سیستم در شبکه اینترنت
  2. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت سوم)- Import نمودن بروزرسانی های Export گرفته شده در مرحله قبل
  3. نصب و پیکربندی نرم افزار WSUS در حالت Disconnected Network(قسمت چهارم)- انجام تنظیمات مرتبط با ایستگاه های کاری از طریق Group Policy جهت اتصال به WSUS شبکه داخلی و دریافت بروزرسانی ها