x
تبلیغات

در مقاله ایی در خصوص مشکلات شناخته شده ابزار Windows Server Backup در Windows Server 2008 که مایکروسافت آن را در اینجا قرار داده است، عبارت زیر آمده است:

 

Administrator credentials are required for scheduling backups. Backup Operator cannot schedule backups by default, and the privilege cannot be delegated

 

در بررسی های بعمل آمده از سوی اینجانب، این موضوع صحیح نبوده و اینجانب توانستم با استفاده از یک کاربر در گروه Backup Operators اقدام به پیکربندی نمودن یک پشتیبان از نوع زمانبندی شده نمایم.