x
تبلیغات

فرض کنید که گرفتن پشتیبان از System State مربوط به یک سرور را به گونه ایی پیکربندی نموده اید که این عملیات به صورت روزانه و در ساعت 11 صبح به انجام می رسد. همچنین فرض کنید که می خواهید تغییراتی را در سرور مورد نظر اعمال نمایید و این تغییرات قبل از ساعت 11 صبح می بایست به انجام رسند. لذا می خواهید از تنظیمات فعلی سرور مورد نظر پشتیبان تهیه نموده و همچنین نمی توانید منتظر گرفتن پشتیبان به صورت خودکار در ساعت 11 صبح بمانید. از طرفی مایلید که گرفتن پشتیبان دقیقا منطبق با تنظیماتی باشد که در هنگام پیکربندی پشتیبان زمانبندی شده موجود آنها را لحاظ نموده اید. در این سناریو می توانید با استفاده از دو روش زیر عمل کنید:

 

روش اول –  استفاده از کنسول ابزار Windows Server Backup:

 

 

 

 

 

روش دوم – استفاده از ابزار Task Scheduler: