x
تبلیغات

فرض کنید که در محیط کامندی Windows هستید. در این حالت به منظور وارد شدن به محیط PowerShell می توانید دستور PowerShell را به اجرا در آورید. به مثال زیر نگاه کنید:

 

 

حال اگر چناچه مایلید که در این حالت به محیط کامندی Windows باز گردید، می توانید از دستور exit استفاده کنید. به شکل زیر نگاه کنید: