x
تبلیغات

Windows Top Image


اگر چنانچه مایلید تا ویرایش مرتبط با Windows 10 نصب شده بر روی سیستم خود را بدانید، کافیست طبق تصاویر زیر عمل کنید:


1 find windows 10 edition


2 find windows 10 edition