x
تبلیغات

در ادامه مباحث قسمت های قبل به منظور پیکربندی Group Policy جهت اعمال تنظیمات مورد نیاز بر روی ایستگاه های کاری موجود در شبکه داخلی، کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:


01 Configuring Group Policy

 

02 Configuring Group Policy

 

03 Configuring Group Policy

 

04 Configuring Group Policy

 

05 Configuring Group Policy

 

06 Configuring Group Policy

 

07 Configuring Group Policy

 

نتیجه انجام عملیات فوق را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

 

08 Configuring Group Policy

 

 

 لینک های مرتبط با این مقاله:

  1. IEEE 802.1x(قسمت اول)-نصب و اجرای سرویس CA

  2. IEEE 802.1x(قسمت دوم)-پیکربندی سرویس (Active Directory Domain Services (AD DS

  3. IEEE 802.1x(قسمت سوم)-نصب و پیکربندی سرویس (Network Policy Service (NPS
  4. IEEE 802.1x(قسمت پنجم) - پیکربندی تجهیزات سوئیچینگ