x
تبلیغات

Security

 

بهترین روش برای حذف آلودگی های ویروسی از روی یک سیستم رایانه ای، زمانی است که بتوانیم سیستم را بگونه ایی اسکن کنیم که کمترین تداخل را با سیستم عامل و یا نرم افزارهای نصب شده بر روی آن داشته باشد.