x
تبلیغات

همانطور که می دانید، به منظور وارد شدن به محیط PowerShell می توانید از دستور PowerShell استفاده کنید. در این حالت متن زیر را در هر بار اجرا نمودن دستور PowerShell مشاهده خواهید نمود:

 

 

اگر چنانچه می خواهید که متن فوق در هر بار اجرای PowerShell به نمایش گذاشته نشود می توانید از سوئیچ nologo- استفاده کنید. به شکل زیر نگاه کنید: