x
تبلیغات

Security

در ادامه مباحث قسمت های اول تا چهارم در این مرحله می بایست دستورات زیر بر روی تمامی سوئیچ های لایه Access موجود در شبکه داخلی، به اجرا در آیند:

در ادامه مباحث قسمت های قبل به منظور پیکربندی Group Policy جهت اعمال تنظیمات مورد نیاز بر روی ایستگاه های کاری موجود در شبکه داخلی، کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:

در ادامه مباحث قسمت اول اکنون می بایست، به ازاء هر معاونت، یک گروه در AD DS ایجاد نموده و حساب های رایانه ای مرتبط با معاونت مورد نظر را در گروه ایجاد شده، عضو نمایید. فرآیند انجام این عملیات برای معاونت مالی، در تصاویر زیر آورده شده اند:

در ادامه مباحث قبلی عملیات پیکربندی سرویس NPS، با نصب این سرویس آغاز خواهد شد. بدین منظور کافیست طبق تصاویر زیر عمل شود:

به منظور نصب و راه اندازی سرویس CA، اقدامات زیر بر روی دامین کنترلر اصلی، صورت پذیرفته است: